Danışmanlık Hizmetlerimiz

OPUS, gelir sağlama amaçlı gayrimenkul yatırımlarında ( AVM, Otel, Rezidans, Plaza, Karma Kullanım vb. ), durum belirleme ( due diligence ), en verimli ve en iyi kullanım ( highest & best use ) belirleme / yatırım alternatifleri, karar alma / proje geliştirme, fizibilite, strateji belirleme, satın alma, bölge & pazar analizleri, uygulama, planlama & maliyet kontrol, gayrimenkul portföy yönetimi gibi uzmanlık gerektiren birçok konuda, aşağıda ana başlıklarda toparlanan aşamalarda, yatırımlarını doğru / verimli bir şekilde yönetmek ve güvenli yatırımlar yapmak isteyen yatırımcılara, profesyonel danışmanlık hizmeti * vermektedir.

 

 

 • Karar Aşaması ( Yatırım Öncesi ) Danışmanlığı

 • Fizibilite Raporu

 • Proje Danışmanlığı

 • Uygulama Danışmanlığı

 • Açılış Süreci Danışmanlığı

 • Sözleşme Danışmanlığı ( leasing / franchise / management )

 • İşletme Danışmanlığı

 • Durum Tespit Analizi ( Due Diligence )

 • Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

 

 

Karar Aşaması ( Yatırım Öncesi ) Danışmanlık Hizmetleri :

 

 

Yatırım öncesi / karar aşamasında yapılan bu çalışmalar, yatırımcı yönünden, yatırımın / projenin incelenmesini kapsar. Bu kapsamda;

 

 

 • Yatırım konusu projenin içinde bulunduğu sektörün, mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentilerin inceleme ve değerlendirmesi yapılır.

 • Yatırımın / Projenin hayata geçirilmesi için yapılacak, olası harcama tahminleri yapılır.

 • Yatırımcının, fizibilite ve pazarlama politikalarındaki genel prensipleri dikkate alınarak, toplam getiri ve harcamalarla ilgili gelir-gider tahmini yapılır.

 • Projenin geliştirilmesi durumunda, sektörün genel durumu, benzer projelerin istatistiki verileri, mevcut ekonomik koşullar ve beklentiler çevresinde, yatırım / proje ile ilgili varsayımlarda bulunularak, yatırımın / projenin performans tahmini yapılır.

 • Gelirlerin indirgenmesi ( DCF - İndirgenmiş Nakit Akımları ) yaklaşımı ile yatırımın / projenin net bugünkü değer hesabı yapılır.

 

* “Yatırım Sürecinde” & “Yatırım Sonrası” verilen danışmanlık hizmetleri ana & alt başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. OPUS, danışmanlık talebine yönelik olarak, bu hizmetleri kısmen ve/veya tamamen de verebilmektedir.

 

--------------------------------------------

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ( Ana & Alt Başlıklar )

 

 

1 - Karar

2 - Yatırım

3 - Strateji

4 - Geliştirme

5 - Portföy Yönetimi

6 - Kentsel Dönüşüm & Gelişim

7 - El Değiştirme

8 - Kredilendirme

9 - Diğer

 

 

 

1- KARAR

 

 • Kullanım Belirleme

 • Yer Belirleme

 • Konsept Belirleme

 • GYO Kurma

 • Gayrimenkul Satış & Kiralanması

 • Şirket Satış, Birleşme & Hisselerin El Değiştirmesi

 

 

2- YATIRIM

 

 • Bölge Analizi

 • Pazar Analizi

 • Rekabet Analizi

 • Konum Analizi

 • Yatırım Uygunluk Analizi

 • Performans Artırma Analizi

 • Proses Analizi

 • Süreç Analizi

 • Sistem Analizi

 • Kaynak / İş Gücü Analizi

 • Teknoloji Seçimi

 • Finansal Planlama

 • Risk Teminat Etüdü

 • Fizibilite Çalışması

 • Teşvikler

 • Projelendirme

 • İhale Süreci Yönetimi

 • Durum Tespiti *

 • Planlama

 • Uygulama

 • Eğitimler

 • Ar-Ge Çalışmaları

 • Teklif Hazırlama

 • Pazarlık İşlemleri

 • Satın Alma İşlemleri

 • Belgelendirme

 • Arz-Talep Analizleri

 • Karma Kullanım

 • En Etkin & En Verimli Kullanım Analizi **

 

 

* Durum Tespiti ( Due Diligence ) : Gayrimenkulün mevcut durumunun, mevcut ve olası imar durumları dikkate alınarak incelendiği ve potansiyel geliştirme imkanlarının ele alındığı çalışmadır. Bunun yanında, kiralama sürecinin, başka bir değişle kiracı ve mal sahibi ilişkisinin başlangıcında, daha sonra ihtilaflara sebep olabilecek olası hasar ve buna bağlı depozito kesintilerinin gerçekçi olarak belirlenmesi ile özellikle el değiştirme süreçlerinde; mülkün hukuki durumu, fiziki özellikleri ve mülkün kısa ve uzun vadede ihtiyacı olabilecek gerekli yatırımların belirlenmesi çalışmalarını da kapsar.

Not : Gayrimenkulün mevcut durumunun, tapu kayıtları ve diğer resmi kurumlarda yer alan proje, bilgi ve belgeleri ile uyumlu olup olmadığının incelendiği “Mevcut & Yasal Durum Tespiti” ile karıştırılmamalıdır. Mevcut & Yasal Durum Tespit çalışması; Mevcut gayrimenkulün resmi kayıtlara uyumsuz olan bölümlerinin tespiti ve uygun hale dönüştürülmesi konusundaki danışmanlık hizmetini kapsar. Bu hizmet detayları Hizmetler / Değerleme bölümünde belirtilmiştir.

** En Etkin & En Verimli Kullanım Analizi : Geliştirilecek bir gayrimenkulün, mevcut imar durumu dikkate alındığında, fiziksel ve yasal açıdan mümkün, finansal açıdan yapılabilir olan, olası en yüksek verimliliğe sahip kullanım şekil/lerinin belirlenmesine yönelik çalışmadır. Bu çalışma detayları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

3- STRATEJİ

 

 • Yer Seçimi Stratejisi

 • Planlama Stratejisi

 • Portföy Stratejisi

 • Yatırım Stratejisi

 • Yer Değiştirme Stratejisi

 • Satış & Pazarlama Stratejisi

 • Yönetim Stratejisi

 • Birleşme & Satın Alma Stratejisi

 • Maliyet Düşürme Stratejisi

 • Finansal Modelleme Stratejisi

 • Gözden Geçirme & Yeniden Yapılandırma

 

 

4- GELİŞTİRME

 

 • Konsept Tanımlama / Geliştirme

 • Tasarım & Uygulama

 • Pazar Araştırması & Analizi

 • En Verimli & En İyi Kullanım Analizi

 • Strateji Geliştirme

 • Ürün Geliştirme

 • Pazar Geliştirme

 • Durum Tetkiki

 • Fizibilite

 

 

5- PORTFÖY YÖNETİMİ

 

 • Hakların & Projelerin Alımı/Satımı

 • Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi

 • Kira Değerlerinin Tespiti

 • Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması

 • Kira Sözleşmelerinin Yenilenmesi / Uzatılması

 • Gayrimenkul İpoteği Kabul Edilmesi

 • Projelerin Yasal Prosedüre Uygunluğunun, gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespiti

 • Rayiç Değer Tespiti

 • Ayni Sermaye Olarak Konulacak Gayrimenkul/lerin Değer Tespiti

 • Portföy Analizi & Yapılandırma

 

 

6- KENTSEL DÖNÜŞÜM & GELİŞİM *

 

 • Projelendirme

 • Uygulama

 • Sistem Oluşturma

 • Kaynak Geliştirme

 • Planlama

 • Teklif, Pazarlık ve Satın Alma İşlemleri

 • Süreç Takibi

 • Sözleşmeler

 

* Kentsel Dönüşüm & Gelişim sürecinde, müteahhit - hak sahip/leri ilişkisi, analizler, durum tespiti, proje geliştirme, proje değerleme ve paylaşımlara yönelik danışmanlık hizmeti aşamaları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

7- EL DEĞİŞTİRME

 

 • Özelleştirme & Kamulaştırma

 • Likidasyon Amaçlı Satış

 • Gayrimenkulün Satış & Kiralanması

 • Satış & Kira Sözleşmesi

 • Birleşme & Satın Alma ( M&A - Mergers & Acquisitions )

 • Sat & Geri Kirala ( Sale & Lease Back )

 

 

8- KREDİLENDİRME

 

 • Proje Kredisi

 • Gayrimenkul Teminatı Karşılığı Kredi

 • Teminatların Ratingi veya Seküritizasyonu için Teminat Portföyü Risk Analizi

9- DİĞER

 

 • Mukayeseli Değerleme Raporu Hazırlanması

 • Satış Öncesi Değer Tespiti

 • Tapu Kayıtlarının İncelenmesi ( takyidat, şerh ve beyanlar vb. )

 • Belediye Proje Dosyası İnceleme ( mimari & tadilat vb. )

 • Ruhsat & İzinlerin İncelenmesi ( yapı ruhsatı & kullanma izin vb. )

 • Kadastral & İmar Durumu Tespiti

 • Tapu & Belediye kayıtlarının uygunluğunun incelenmesi ( numarataj vb. )

 • Resmi Kurumlardan Belge Araştırma & Edinme Hizmeti

 • Mevcut & Yasal Durum Tespiti

 • Sigorta Değeri Tespiti

 • Vergiye Konu Gayrimenkul Değerlemesi

 • Geriye Dönük Değer Tespiti

 • Teminata Yönelik Gayrimenkul Değerlemesi

 • Paylaşıma Yönelik Gayrimenkul Değerlemesi ( Miras, Boşanma vb. )

 • Demirbaş & Gayrimenkul Değerlemesi ( Ortaklık & Ortaklığın Feshi vb. )

 • Gayrimenkul Hukuki Destek

 • Gayrimenkul Durum & Hasar Tespiti ( Kiralama öncesi vb. )

 • Pazar Araştırması / Emsal Edinme

 

--------------------------------------------

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINA YÖNELİK DEĞERLEME & DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 


Fizibilite ( Yapılabilirlik ) Çalışması :

Fizibilite ( Yapılabilirlik ), bir projenin hayata geçirilmeden önce, finansal, pazarlama, vb. alanlarda çalışmasının yapılarak uygulanması veya uygulanmaması gerektiği konusunda öneri çalışmasıdır.

OPUS, yaptığı bilimsel ve kapsamlı çalışmalar ile, müşterilerine yatırım kadar, yatırımdan önce yapılacak fizibilite çalışmalarının önemini hatırlatarak, müşterilerinin geri dönüşü olmayan hataların önüne geçmelerini hedeflemektedir.

Yapılabilirlik etüdü, özetle, yatırımcının ne üreteceğini, nereye satacağını, nasıl üreteceğini, ne kadarlık bir yatırım yapacağını, yatırımı nereye yapacağını ve ne kazanacağını gösteren bir rapordur. Yapılabilirlik etütleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama ( kesin ) projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır. Yalnızca yeni yatırımın değil, kısmi yatırımlar, yenileme ve modernizasyon çalışmaları gibi konularda da fizibilite çalışmaları yapılabilmektedir.

Genel olarak fizibilite çalışmaları beş ana unsurdan oluşmaktadır; piyasa analizi, lokasyon analizi, finansal analiz, teknolojik incelemeler, hukuki incelemeler.

Yatırımlarla ilgili, alternatif yatırım senaryoları irdelenerek, yatırımın en yüksek başarıyı göstermesi için strateji önerilmekte; risk, fırsatlar, performans, nakit akışları gibi kriterler irdelenmektedir.

 

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı :

Gayrimenkul yatırımları değişik şekillerde ve değişik uygulamalarla yapılabilir. Yatırımlarda arsanın imar durumuna ilişkin hakları ve sonrasında izlenecek prosedürler ile bunlara ilişkin maliyetlerden sonra projenin yapımı aşamasındaki üretimler ve proje için beklenen bir talebin proje safhasında veya proje tamamlandıktan sonra nasıl oluşacağına ilişkin öngörülerin yatırım yapılmadan önce belirgin bir sistematiğe kavuşturulmuş olması önemlidir. Bunun yanı sıra proje üretecek yatırımcının arsayı satın alması veya arsa sahibi ile bir anlaşmaya varması durumunda elde edeceği avantajlar ve gelirlerin irdelenmesi, herhangi bir inşaat yatırımından ziyade geliştirilmiş bir mülk için yatırım yapılması durumunda ise arz ve talep durumuna ilişkin verilerin incelenmesi ve yatırımın karlılığı yine önemli bir konudur. Yatırım danışmanlığı anlamında gayrimenkul değerleme temel prensipleri doğrultusunda yatırımcılara maliyetler, değer, arz-talep durumu gibi konularda bilgiler ve öngörüler sunulmaktadır.

Proje Değerleme ve Proje Geliştirme Çalışmaları :

Boş bir arsa üzerinde geliştirilen projenin paranın zaman değerini dikkate almayan teknikler ( ortalama verimlilik yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi) ve paranın zaman değerini dikkate alan teknikler (net bugünkü değer yöntemi, karlılık indeksi, iç verim oranı, yıllık eşdeğer gider yöntemi ) kullanılarak değerlendirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Risk altında proje değerlendirme çalışmalarında, riskli gelirlere eşdeğer risksiz gelirlerin saptanması ve beklenen getirinin riske göre ayarlanması konuları da gerekli durumlarda göz önüne alınmaktadır.

Arsa üzerinde geliştirilmiş projenin değerleme çalışmasının yanı sıra; en etkin ve en verimli kullanımı sağlayacak şekilde arsa üresinde proje geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Müşteri talebi ve öngörüleri doğrultusunda hazırlanan projenin değerlemesi veya müşteri talepleri doğrultusunda geliştirilen projenin analizleri de raporlama çalışmalarına konu olabilmektedir.

 

Pazar & Sektör Araştırmaları :

Değişik türlerdeki gayrimenkuller için değişik kriterler ve incelemeler dikkate alınmaktadır.

Pazar ve sektör araştırmaları çalışmalarında, gayrimenkulün etkileneceği pazar koşullarının belirlenmesi amacıyla, rakip geliştirmelerin pazar taraması sonucu arz, satış hızları ve satış fiyatlarının seyri bilgilerinin analiz edildiği çalışmadır. Elde edilen veriler, ekonomik, işletsel ve fiziksel kabullere altyapı oluşturmaktadır.

Yer Seçimi & Konum Analizleri :

Bir işletmenin iktisadi ve sosyal bakımdan maliyetinin en az; buna karşılık sağlayacağı faydaların en fazla olması esastır. Bu maksatla, yatırım için en uygun yerin belirlenmesine ihtiyaç duyulur.

Lokasyon analizi çalışması; hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabiî şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel yer tayini esasına dayanır.

Yasal & Mevcut Durum Tespiti :

Gayrimenkulün tapu kayıtları ve diğer resmi kurumlarda yer alan bilgi ve belgeleri ile uyumunun incelenmesidir. Mevcut gayrimenkulün resmi kayıtlara uyumsuz olan bölümlerinin uygun hale dönüştürülmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Gayrimenkullerin mevcut kullanımı, yasal verileri, en etkin ve en verimli kullanımı gibi konularda ve müşterilerin gayrimenkulle ilgili sorularına cevap arama amaçlı görüş ve tavsiyeleri içeren gayrimenkullerle ilgili değerlendirme ve tavsiye raporları hazırlanmaktadır.

Portföy & NLP Değerlemeleri :

İşletmelerin portföyünde bulunan gayrimenkuller ve idari takipte bulunan gayrimenkul alacaklarının değerleme çalışmaları konusunda uzman bir ekiple yapılmaktadır.

 

--------------------------------------------

TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

 

Proje Yönetim Danışmanlığı :

Proje genel olarak önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler dizisi olarak tanımlanabilir. Bu anlamda bir projenin başlangıcında, sürecine veya sonucuna ilişkin bazı öngörülerin oluşturulması, bazı analizlerin yapılması önemlidir. Proje yönetimi ise zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak projenin en verimli şekilde gerçekleşebilmesi için işgücü, malzeme, ekipman gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi şeklinde genel bir ifade ile açıklanabilir.

 

Projenin verimli bir şekilde sonuçlanması için zamanında tamamlanması, planlanan bütçe dahilinde yürütülmesi ve istenen fonksiyonlarını yerine getirmesi gereklidir. Bu anlamda proje yönetiminin temel adımları analiz ( ne yapılacağının belirlenmesi ), tasarım ( nasıl yapılacağının belirlenmesi ), planlama ( ne zaman, kim tarafından ve hangi maliyete katlanılarak yapılacağının belirlenmesi ) ve uygulama ( hedefe ulaşmak için planların gerçekleştirilmesi ) aşamalarıdır.

 

 

Proje yönetimi kapsamında sağlanan bazı hizmetler :

 

 • Müşteri ve proje arasındaki koordinasyon sistematiğinin oluşturulması

 • Sözleşmelerin hazırlanması

 • Proje organizasyonunun oluşturulması

 • İş programının oluşturulması

 • Malzeme ve işgücü maliyetlerinin analiz edilmesi

 • Teknik ve idari süreçlere ilişkin programların oluşturulması

 • Yasal izinler ve süreçlere ilişkin programın oluşturulması

 • Projenin belirli aralıklarla izlenmesi, yasal izinlere, sözleşmelere ve planlara uygunluğunun yanı sıra iş programı ve bütçeye göre takibinin yapılması

 • İnşaat ilerleme, fiziksel gerçekleşme ve proje ilerleme düzeylerinin belirlenmesi

 • Projenin safhaları hakkında, yapılan tespitlere göre raporlama yapılması

 

Firmamız proje başlangıç aşamasında yapılan çalışmaların kontrolü, projenin ilerleme dönemlerinde yapılan kontroller ve tespitlere ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmakta ve bu bulgulara ilişkin başlangıç ve ara dönem raporlarının yanı sıra proje tamamlandığında sonuç raporu hazırlamaktadır.

 

İhale Yönetim Danışmanlığı :

Yapılacak olan yatırımların tamamının veya bazı bölümlerinin belirli yüklenicilere verilmesi şeklinde bir uygulama ile projenin yürütülmesi planlandığında yapılacak işlerin verileceği alt yüklenicilerden tekliflerin alınması ve yeterli görülen kişi veya kuruma işin tamamı veya bir kısmının verilmesi için çalışmalar yapılması gerekecektir.

 

Bu durumda öncelikle ihtiyacın belirlenmesi, ihtiyaca yönelik yeterlilikler ve katlanılması öngörülen maliyetlerin analiz edilmesi, yaklaşık maliyet hesapları, teknik şartnamelerin hazırlanması ve ihale dokümanlarının oluşturulması gibi projenin başlangıç safhasındaki süreçlerde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Maliyet Analizi :

Projelendirme aşaması tamamlanmış olan yatırımlara ilişkin metraj, keşif ve yaklaşık maliyet analizleri yapılmaktadır. Bu analizler özel birim fiyatların belirlenmesi, özel birim fiyat analizleri gibi konuları da kapsamaktadır.

 

Proje İzleme & Gerçekleşme Düzeyi Tespiti :

İnşaat ilerleme durumları, yatırım harcamaları, kredi kontrolü, yasal veriler ve mevcut durumunun irdelenmesi, resmi belgelerin uygunluğu ve kontrolü, iş programının uygunluğu, maliyetler incelenerek yatırımın ilerleme durumu ve planlanan bütçeye göre karşılaştırılması, yasal uygunluğu gibi konular başta olmak üzere yatırım ile ilgili danışmanlık ve raporlama hizmeti verilmektedir.

 

Çalışma kapsamında proje gerçekleşme düzeyi tespit raporu, inşaat ilerleme raporu, inşaat seviye tespit raporu niteliklerinde inşaat seviyesinin belirlenmesi ve proje gerçekleşme oranlarının tespitine ilişkin hizmetler sunulmaktadır.

 

Mevcut & Yasal Durum Tespit Danışmanlığı :

Gayrimenkulün belirli bir tarihteki “mevcut” durumunun, tapu kayıtları ve diğer resmi kurumlarda yer alan proje, ruhsat, numarataj vb. bilgi ve belgeleri ile uyumlu olup olmadığının incelendiği, gayrimenkulün mevcut / güncel haliyle resmi kayıtlara uygun olmayan bölüm veya bölümleri varsa, bu bölüm/lerin “yasal” olarak nasıl uygun hale dönüştürüleceği konusunda danışmanlık hizmetlerini kapsar.

 

Not : Yukarıda hizmet detayları belirtilen, “Mevcut & Yasal Durum Tespit” danışmanlığı, “Yatırım Danışmanlığı” kısmında yer alan, Durum Tespiti ( Due Diligence ) ve “Kentsel Dönüşüm & Gelişim Danışmanlığı” kısmında yer alan, Mevcut Durum Tespiti hizmetleri ile karıştırılmamalıdır.

 


En Etkin & En Verimli Kullanım Danışmanlığı :

Arazinin boşmuş gibi en etkin ve en verimli kullanımı; Tüm makul alternatif kullanımlar arasında, işçilik, sermaye ve girişimcilik koordinasyonu için ödemeler yapıldıktan sonra en yüksek güncel arazi değeri veren kullanımdır.

En Etkin & En Verimli Kullanım Analizinde Sınama Kriterleri

 1. Yasal İzin ( Yasal olarak izin verilebilir olmalıdır. )

 2. Fiziksel Mümkünlük ( Fiziksel olarak mümkün olmalıdır. ) 

 3. Finansal Fizibilite ( Finansal olarak yapılabilir olmalıdır. )

 4. Maksimum Verimlilik ( Azami düzeyde verimli olmalıdır. )

 

1. Yasal İzin :

Parselin imar durumu ve tüm yasal kısıtlamalar; imar durumuna bağlı olarak hangi tür fonksiyonlara hizmet verebileceği ve toplam ne kadar inşaat alanında bir proje yapılabileceği incelenir.

2. Fiziksel Mümkünlük :

En iyi ve en doğru kullanımı belirlerken fiziksel mümkünlük her yönüyle incelenir. Arsanın konumu doğru fonksiyonları belirlemek açısından birinci derecede önem taşımaktadır. Bölgesel ulaşım ağı ve ulaşım alternatifleri, manzara, arazinin topografyası, bölgenin deprem riski, komşu parsellerdeki yapılaşma gibi tüm fiziksel özellikler incelenip, fiziksel olarak mümkünlük araştırılır.

3. Finansal Fizibilite :

Finansal fizibilite pazardaki çeşitli fonksiyonlara (ofis, konut, alışveriş merkezi) yönelik arz-talep dengelerinin ve rekabetin doğru analiz edilmesiyle değerlendirilecektir.

4. Maksimum Verimlilik :

En verimli fonksiyonu belirlemek için çeşitli alternatif senaryolar ayrı ayrı değerlendirilir. Mevcut ve öngörülen piyasa şartları baz alınarak, arsanın farklı kullanım alternatiflerindeki potansiyel gelir ve gider hesaplamaları, çeşitli faktörlerle beraber değerlendirilerek ve maksimum finansal getiri sağlayacak fonksiyon ortaya konar.

Bir mülkün en etkin ve verimli kullanımı, bu dört kriter uygulandıktan ve diğer alternatif kullanımlar elendikten sonra sonuçlandırılır. Kalanlar arasında dört kriterin hepsini karşılayan kullanım en etkin ve en verimli kullanımdır.

--------------------------------------------

KENTSEL DÖNÜŞÜM  & GELİŞİM DANIŞMANLIĞI :

Bir binanın “Kentsel Dönüşüm” kapsamına alınabilmesi için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği, “Riskli Yapı Tespit” kuruluşlarına başvurularak, “Deprem Risk Raporu” alınması gerekmektedir. Hazırlanan “Deprem Risk Raporu” önce ilçe belediyesinin ilgili birimine gönderilir. Raporda bir eksiklik yoksa, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek ve “riskli yapı” şerhi düşülmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Tapu müdürlüğü, düşülen bu şerh ile ilgili ayni ve şahsi hak sahiplerine tebligatta bulunur. Hak sahipleri bu şerh ve riskli yapı tespitine itirazlarını 15 gün içinde, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne yapabilirler. Yasal süresi içinde bir itirazda bulunulmaz veya ilgili müdürlük tarafından itiraz ret edilirse, rapor kesinleşir ve süreç başlar. Malikler, bina yıkılmadan ( ilgili belediyesince riskli yapının tahliyesi ve yıkımı için 60 gün ve ek 30 gün süre verilir ) önce arsa ve bağımsız bölümlerin değerini SPK lisanslı değerleme şirketlerine tespit ettirirler. Riskli yapının ne şekilde değerlendirileceği konusunda ( 6306 Sayılı Yasaya göre karar almak üzere, usule uygun olarak ) en az 2/3 çoğunlukla toplanırlar ve ortak karar protokolünü imza altına alırlar. Bu süreç içinde malikler hangi usulle binalarını yeniden inşa ettirecekler ise buna uygun inşaat şirketini/müteahhiti seçer ve müzakerelerin sonucunda aralarında sözleşme imzalarlar.  Eğer malikler anlaşamamışsa, sözleşmeyi imzalamayan maliklerin arsa payları satılır. Müteahhit firma inşaat ruhsat başvurularını yaparak inşaata başlar ve inşaat projesine uygun tamamlandığında iskan ruhsatı alınarak süreç sonlanmış olur. Bu süreçlere başlamadan önce profesyonellere * ( hukukçu ve değerleme uzmanı ) danışılması hak kayıplarını önleyecek ve süreçleri kısaltacaktır.

 

* OPUS, özellikle “Kentsel Dönüşüm & Gelişim” projelerinde, süreç danışmanlığı hizmetini üst düzeyde vermek üzere, çoklu mesleki disipline sahip değerleme uzmanları ( Kentsel Dönüşüm Uzmanı - İnşaat Mühendisi - Değerleme Uzmanı ) ile hizmet vermektedir.

 

OPUS, Kentsel Dönüşüm sürecinde, hak sahipleri ve inşaat şirketleri/yükleniciler için aşağıda belirtilen danışmanlık ve değerleme hizmetlerini vermektedir.

 

Kentsel Dönüşüm & Gelişim Sürecine Yönelik Değerleme & Danışmanlık Hizmetleri :

 


Analizler

 • Hak Sahipliliği Tespiti / Mülkiyet Analizi

 • Konut / İşyeri Anketleri

Mevcut Durum Tespiti

 • Mevcut Değer Tespiti

 • Şerefiyelendirme

 • Arsa Değeri Tespiti

 • Arsa Payı Tespiti

 

Proje Geliştirme

 • En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

 • Konsept Belirleme

 • Talep Toplama

 

Proje Değerleme

 • Proje Değeri Tespiti

 

Paylaşımlar

 • Kat Karşılığı Oranının Belirlenmesi

 • Paylaşım Modelinin Belirlenmesi

 • Müteahhit ve Hak Sahipleri Arasında Paylaşım

 • Hak Sahipleri Arasında Paylaşım

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soru ve Hizmet Talepleriniz için, iletişim formunu kullanabilir  veya irtibat telefonlarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizim sizi aramamızı isterseniz; iletişim bilgilerinizi ve aranmak istediğiniz zamanı bildirmeniz yeterli olacaktır.